Maraton WIWN®

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, („Rozporządzenie”) informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest WIWN.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 270, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000602924, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7252120227, REGON: 363751021, zwana dalej: „WIWN.PL”, prowadząca w ramach swojej działalności pod marką WIWN.pl® następujące serwisy internetowe:

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możesz uzyskać:

  • pisemnie, kierując korespondencję na adres: WIWN.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź;
  • elektronicznie, korzystając z adresu e-mail: daneosobowe@wiwn.pl.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania dla Ciebie oferty oraz zawarcia umowy o mentoring w zakresie inwestowania w nieruchomości, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  Rozporządzenia. Jeśli wyraziłeś na to zgodę, Twoje dane będą przetwarzane także w celu wysyłania Ci  aktualnych informacji o nowych szkoleniach dotyczących inwestowania w nieruchomości, nadchodzących wydarzeniach w Grupie WIWN.PL oraz nowościach w ofercie książkowej związanych z inwestowaniem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia.

W powyższych celach Twoje dane mogą zostać przekazane współpracownikom, którzy w ramach WIWN.PL wspierają nas w wykonywaniu umów o mentoring oraz zajmują się działalnością promocyjno-marketingową, a także naszym dostawcom usług teleinformatycznych oraz dostawcom programów komputerowych i obsługi poczty e-mail. Twoje dane będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, jednak, konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie newslettera, Twoje dane będą przechowywane przez okres subskrypcji. Możesz w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę wysyłając maila na daneosobowe@wiwn.pl.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, korzystając z danych teleadresowych, wskazanych powyżej. Osoba, której dane dotyczą ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

[contact-form-7 id=”853″ title=”Zgoda”]